TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
248823

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ

ปรัชญา
เลี้ยงดูด้วยความรัก พิทักษ์สิทธิที่พึงมี ปลูกฝังเป็นคนดี เสริมชีวี มีภูมิ คุ้มกันตน

วิสัยทัศน์

เป็นสถานสงเคราะห์ที่มีนวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กและครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของประเทศ

ยุทธศาสตร์

 - พัฒนาระบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ

 - พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

- พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

 - พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสมารถดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองในสังคมได้

 - พัฒนาสถานสงเคราะห์ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและครอบครัว
 
 - ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมให้เป็นไปตามาตรฐานปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำคับเด็กในสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวให้เข้ามีส่วนร่วมในกาจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองในสังคมได้

 

 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162