TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169258
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ ปี2561
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์
รับอาสาสมัครช่วยเลี้ยงดูเด็ก (Viengping_Volunteer)
รับสมัครครอบครัวอุปการะ
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162