TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนงานประจำปี 2560 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แผนงานประจำปี 2560 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายประสานชุมชน
แผนงานประจำปี 2560 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
แผนงานประจำปี 2560 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
แผนงานประจำปี 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แผนงานประจำปี 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายประสานชุมชน
แผนงานประจำปี 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
แผนงานประจำปี 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
แผนงานประจำปี 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
แผนงานประจำปี 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
แผนงานประจำปี 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
แผนงานประจำปี 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162