TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง

1 ตุลาคม 2560 บ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในความอุปการะ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำปาง โดยนั่งรถไฟสายเหนือจากเชียงใหม่-ลำปาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กได้สัมผัสกับวิถีชีวิตจริง ส่งเสริมให้เด้กได้เรียนรู้ได้วยตนเอง คิดและแก้ปัญหาเป็นและเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162