TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

3 ตุลาคม 2560 บ้านเวียงพิงค์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ให้กับเด็กในความอุปการะ อายุ 2-4 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการคิดด้วยการลงมือทำและปรับตัวในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162