TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรมประเมินผลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

4 ตุลาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาประเมินพัฒนาการเด็กอ่อน เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ แปลผลเพื่อการพัฒนาการด้านที่เป็นปัญหากับเด็กและกระตุ้นพัฒนาการแก่เด็กในด้านที่เป็นปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ รวมถึงให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162