TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169256

กิจกรรม 5 ส. เวียงพิงค์สดใส

1 พฤศจิกายน 2560 บ้านเวียงพิงค์ ทำกิจกรรม 5 ส. เวียงพิงค์สดใส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัยและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งทำให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดร่มรื่น สวยงาม โดยในวันนี้มีอาสาสมัครจากประเทศสิงคโปร์ เข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยทำกิจกรรม 5 ส ด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162