TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
196398

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561”

11 มกราคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้กับเด็กในความอุปการะ อายุ 2-4 ปี โดยพาเด็กไปทัศนศึกษา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินจากการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162