TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
190275

กิจกรรม “เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) จังหวัดเชียงใหม่”

25 มกราคม 2561 บ้านเวียงพิงค์เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน บูรณาการข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการพัฒนาสังคม จัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162