TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217999

5 ส. เวียงพิงค์สดใส

2 มีนาคม 2561  บ้านเวียงพิงค์ ทำกิจกรรม 5 ส เวียงพิงค์สดใส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัยและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งทำให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม     


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162