TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212972

มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทำกิจกรรมให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์

3 เมษายน 2561 มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เข้ามาทำกิจกรรมให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์ ในโครงการ Starfish Maker เพื่อส่งเสริมให้น้องๆบ้านเวียงพิงค์มีพัฒนาการที่ดี สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง พัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ และการลงมือทำด้วยตนเอง


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162