TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212972

กิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

10 เมษายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ โดยนางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ของชาวล้านนา ให้กับเด็กในความอุปการะเพื่อให้เด็กได้ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กในความอุปการะได้รดน้ำดำหัว แม่ๆหรือผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบ ต่อผู้ให้การเลี้ยงดูและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยได้ล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162