TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217999

การพัฒนานโยบายการจัดระบบคุ้มครองและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็ก

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้นำเจ้าหน้าที่บ้านเวียงพิงค์เข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนานโยบายการจัดระบบคุ้มครองและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็ก โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162