TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
212973

บ้านเวียงพิงค์ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

1 มิถุนายน 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการทบทวนและกำหนดแนวทางการทำงาน รูปแบบการทำงานร่วมกัน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใตับังคับบัญชา 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162