TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
217999

ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงการจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9 กรกฎาคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงการจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ให้กับคณะครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านแควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162