TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

10 กรกฎาคม 2561 นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ รับการตรวจเยี่ยม 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162