TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228129

รับประทานอาหารนอกบ้าน

23 กรกฏาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต "กิจกรรมทานข้าวนอกบ้าน" ให้กับเด็กในความอุปการะ อายุ 2-6 ปี จำนวน 26 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กบุตรบุญธรรม ณ ร้านเหมาะโอชา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162