TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ

31 กรกฎาคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162