TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228135

บ้านเวียงพิงค์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน

31 สิงหาคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้อยโอกาสในชุมชนและเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่    


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162