TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242627

สนง.พมจ.หนองบัวลำภูเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์

19 พฤศจิกายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้เขามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162