TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
258917

กิจกรรม “5 ส. เวียงพิงค์สดใส”

5 มีนาคม 2562  บ้านเวียงพิงค์ ทำกิจกรรม 5 ส เวียงพิงค์สดใส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัยและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งทำให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม การทำ ๕ ส. เป็นการนำปุ๋ยหมักที่ได้จากการทำปุ๋ยหมักของเจ้าหน้าที่ เอาไปใส่ต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย ต้นไม้บริเวณพื้นที่บ้านเวียงพิงค์


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162