TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228130

การอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ประจำปี 2560

ดำเนินการวันที่ 19 พฤศจิกายน  2559 และวันที่ 17 มิถุนายน 2560

 

๑. หลักการและเหตุผล

ภัยพิบัติเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงซึ่งนำมาด้วยความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความ

หวาดกลัว ความไม่แน่นอนในเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชน ภัยพิบัติมีทั้งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายการแผ่กระจายของกัมมันตภาพรังสี โรคระบาด  อัคคีภัย เป็นต้น โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น ดินโคลนถล่ม น้ำป่า สึนามิ  อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จากข้อมูลสถานการณ์ด้านภัยพิบัติของประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็นความถี่ของการเกิดภัยพิบัติดังกล่าว ดังนั้นหากมีการเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ ก็จะสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงลงได้ และสามารถฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว           

อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง

สำหรับประเทศไทยซึ่งนับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจอย่างมากมาย  การได้รับอันตรายจากอัคคีภัยมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงการขาดความตระหนักในการเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากอัคคีภัยและการขาดความรู้ความเข้าใจว่าควรปฏิบัติอย่างไรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่จะ

ก่อให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายให้กับบุคลากรและเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรและเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จึงได้จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้บุคลากรและเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ” ขึ้น

 

๒. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย

2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ให้มี

ประสิทธิภาพสามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

2.3 เพื่อให้บุคลากรสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เกิดความตระหนักและมีความพร้อม

สามารถระงับเหตุรวมทั้งช่วยเหลือตนเองและเด็กในความอุปการะได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162