TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228140

การดูแลเด็กติดเชื้อปี 2560

ดำเนินการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

1.หลักการและเหตุผล

             สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี และเด็กหญิงอายุ 7-18 ปี ที่กำพร้า ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ขอทาน ถูกทารุณกรรม เด็กที่บิดามารดาเลี้ยงดูไม่เหมาะสม รวมถึงเด็กติดเชื้อ เอช ไอ วี จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กติดเชื้อ เอชไอวีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น เด็กต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีการส่งเสริมพัฒนาการ และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับสังคม จากผู้ดูแลที่มีความรู้ที่ถูกต้องและให้การเอาใจใส่ต่อเด็ก

             สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง “การดูแลเด็กติดเชื้อปี 2559” ให้กับบุคลากร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็กติดเชื้อ เอช ไอ วี เป็นการทบทวน พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลเด็กติดเชื้อที่ถูกต้องรวมถึงแนวทางการรักษา และสถานการณ์โรค เอช ไอ วี ในภาวะปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจและยอมรับในตัวเด็ก ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลเด็กติดเชื้อ

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการดูแลเด็กติดเชื้อ


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162