TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
237755

โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่เด็กในความอุปการะ”

หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่ออนาคตของชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดอย่างต่อเนื่อง การที่เด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้ต้อง  ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม คือต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย     ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ไปพร้อมๆ กันโดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง สถานสงเคราะห์เด็ก            บ้านเวียงพิงค์ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    มีภารกิจในการเลี้ยงดูเด็กชาย – หญิง อายุแรกเกิด – ๖ ปี และเด็กหญิง อายุ ๖ – ๑๘ ปี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กพลัดหลง พ่อแม่ยากจน พ่อแม่ยังเรียนอยู่ เด็กที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากการถูกทารุณกรรม ครอบครัวเลี้ยงดูไม่เหมาะสม (เช่น การใช้แรงงานเด็กไม่ให้เรียนหนังสือ   ไม่จัดหาปัจจัย ๔ ตามความเหมาะสม เร่ร่อน ) พ่อแม่วิกลจริต พ่อแม่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ รวมทั้งเด็กติดเชื้อเอช ไอ วี จาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในการเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์จึงเป็นการให้การอุปการะในระยะยาวไปจนถึงเด็กบรรลุนิติภาวะ (กรณีไม่มีครอบครัว) หรือครอบครัวมีความพร้อม ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กใน   สถานสงเคราะห์ฯ จึงมีบริบทที่ต่างจากเด็กที่ถูกเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวของตนเอง เด็กเหล่านี้จึงเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อทางสังคม เมื่อพ้นจากการอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันสถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญกับ    ความเสี่ยงเป็นอย่างมากอันเกิดจากสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันตรายที่ล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชน  ในด้านต่างๆ

เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กให้รอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่จำเป็นต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีให้แก่เด็กในความอุปการะ เพื่อลดภาวะเสี่ยงทางสังคมที่ไม่พึงประสงค์และมีความมั่นปลอดภัยในชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กใน         ความอุปการะได้มีทักษะในเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเคารพสิทธิหน้าที่ และการให้ความรักความเอื้ออาทรต่อกัน เรียนรู้การแสดงออกอย่างถูกต้องและมีพัฒนาการที่สมวัย พัฒนาการของเด็กสามารถสะสมเป็นทักษะพื้นฐานแล้วนำไปผสมผสานกับความรู้ใหม่ ๆ ได้ดี จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เด็กมีทักษะและประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ค่านิยม และ

วัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคม

2.2 เพื่อให้เด็กมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.3 เพื่อให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาใน

การทำงาน


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162