TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228140

โครงการ หนึ่งบ้านหนึ่งความสามารถ

หลักการและเหตุผล

การปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม ให้แก่เยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จึงขอเป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลักดันขับเคลื่อนการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม ในสังคมไทยรองรับการขยายตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดทำ         โครงการ “หนึ่งบ้านหนึ่งความสามารถ” ขึ้นเพื่อสร้างและส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถ      ในการฟ้อนรำ ซึ่งทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ได้เรียนรู้ ภูมิปัญญา           และสืบทอดในภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

ด้วยเหตุนี้ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จึงได้จัดโครงการหนึ่งบ้านหนึ่งความสามารถ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสการเรียนรู้ภูมิปัญญา ผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ ครู ภูมิปัญญาในท้องถิ่นสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผลตลอดจนสนับสนุนให้สมาชิกใน สถานสงเคราะห์เด็ก          บ้านเวียงพิงค์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ในด้านต่างๆ ร่วมกันได้  และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กในความอุปการะ สามารถต่อสู้กับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหม่ มีความเข้าใจ  ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน และสภาพสังคมในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อค้นหาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ของเด็กในความอุปการะ

๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

๓ เพื่อต่อยอดและพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ของเด็กในความอุปการะ


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162