TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228129

โครงการทัศนศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง

หลักการและเหตุผล

                   สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ให้ความอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า  เด็กถูกทอดทิ้ง       เด็กที่ประสบปัญหาสังคม เด็กติดเชื้อเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงดูแบบ     อยู่รวมกัน เด็กชาย-เด็กหญิง อายุแรกเกิด-๖ ปี และเด็กหญิงอายุ ๗-๑๘ ปี ซึ่งเด็กขาดโอกาสที่จะสัมผัสกับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีส่วนช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของแด็ก

                    สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์   การเรียนรู้ของเด็ก จึงจัดทำโครงการ “ทัศนศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง” ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการไปเรียนรู้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เด็กได้เห็นน้ำพุได้สัมผัสอุณหภูมิของน้ำพุ และได้ทดลองนำไข่ใส่ชะลอมไปต้มด้วยตนเองโดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และช่วยเสริมทักษะชีวิตเป็นประสบการณ์แก่เด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ        ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและด้านสติปัญญา ให้เป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับเด็ก   ในครอบครัวทั่วไป

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน

๒ เพื่อฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162