TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
237755

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล

หลักการและเหตุผล

          เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เป็นเด็กที่มีโอกาสได้สัมผัสกับสังคมภายนอกและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเด็กในครอบครัวทั่วไป ซึ่งทำให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเวียงพิงค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญาและสังคมให้เหมาะสมตามวัย

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตของเด็กในความอุปการะ โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล” สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ได้ค้นหาศักยภาพของตนเองในด้านกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมศักยภาพโดยมีการฝึกซ้อม มีผู้ควบคุม     ที่มีประสบการณ์ในการฝึกสอน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องฟุตบอล เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอล และเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริงโดยสนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเล่นฟุตบอล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รักการเล่นกีฬาและรักการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อค้นหาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลในตัวเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถของเด็ก


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162