TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า การพัฒนาประเทศตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ในระยะที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต กล่าวคือ บุตรหลานเยาวชนต้องได้รับผลกระทบอย่างมากมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หลายคนต้องขาดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้สามารถเจริญเติบโตขึ้น เพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้เต็มศักยภาพ จากสภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว และเพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและเรียนรู้เท่าทัน กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น สามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลของชุมชนและสังคม ที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็ก        ในความอุปการะจึงได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชนในการสร้างโอกาสตามหลักการ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวที มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและดำเนิน        การพัฒนาตนเอง สังคม ตามแนวทางที่ตนเองคาดหวัง แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เป็นการเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น       มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม อีกทั้งได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงกับเด็ก สตรี คนชรา คนในครอบครัวหรือบุคคลอื่น โดยสภาเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินกิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ไปแล้วระยะหนึ่ง จึงน่าจะได้มีการทบทวนบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเด็กและก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในทำกิจกรรมรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์

๑ ทบทวนบทบาทและการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนของสถานสงเคราะห์เด็ก   บ้านเวียงพิงค์ เพื่อวางรูปแบบและแนวทางในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ในอนาคต

๒ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้สามารถเจริญเติบโต และมีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สามารถพัฒนาตนเองเป็นคนดีของชุมชน และสังคมต่อไป

๓ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ในการสร้างโอกาสตามหลักการ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวที มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและดำเนินการพัฒนาตนเอง สังคม ตามแนวทางที่ตนเองคาดหวัง แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

๔ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น

๕ สนับสนุนให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และ จริยธรรม

๖ ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบของคณะกรรมการ


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162