TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133

โครงการ DAY CAMP

หลักการและเหตุผล

                       สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ให้ความอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า  เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่ประสบปัญหาสังคม เด็กติดเชื้อเอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงดูแบบอยู่รวมกัน เด็กชาย และเด็กหญิง อายุแรกเกิด-๖ ปี และเด็กหญิงอายุ ๗-๑๘ ปี ซึ่งเด็กขาดโอกาสที่จะสัมผัสกับสังคม

และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีส่วนช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก

                       สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้ง ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ- สังคม และด้านสติปัญญา ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการ  “DAY CAMP” ขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ-สังคม และด้านสติปัญญา ให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการไปตามวัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒     การเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย

วัตถุประสงค์

                       ๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามวัย

                       ๒ เพื่อให้เด็กมีทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

                       ๓ เพื่อให้เด็กรู้จักยอมรับและปฏิบัติตามกฎติกา


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162