TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228136

โครงการ หนูน้อยจ่ายตลาด

หลักการและเหตุผล

                   สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ให้ความอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า  เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่ประสบปัญหาสังคม เด็กติดเชื้อเอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงดูแบบอยู่รวมกัน เด็กชาย และเด็กหญิง อายุแรกเกิด-๖ ปี และเด็กหญิงอายุ ๗-๑๘ ปี ซึ่งเด็กขาดโอกาสที่จะสัมผัสกับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก

                   สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก จึงจัดทำโครงการ “หนูน้อยจ่ายตลาด” ขึ้นโดยมุ่งหวังให้เด็กเกิดกระบวนการคิด เช่นการใช้เหรียญแลกซื้ออาหาร และมีโอกาสแลกซื้ออาหารได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์ ความมั่นใจ          กล้าแสดงออกให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา ให้เป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

                    ๑ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

                   ๒ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง

                   ๓ เพื่อให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162