TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ หนูน้อยจ่ายตลาด
โครงการ DAY CAMP
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล
โครงการทัศนศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง
โครงการ หนึ่งบ้านหนึ่งความสามารถ
โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่เด็กในความอุปการะ”
การดูแลเด็กติดเชื้อปี 2560
การอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ประจำปี 2560
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162